Rekisterinpitäjä
Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy
Vanha Kaarelantie 33A, 01610 Vantaa
www.allianssirak.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö Erja Hakomäki osoitteessa:
erja.hakomaki@allianssirak.fi

Rekisterin nimi
Allianssin asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä markkinointiviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän uusasiakashankinnassa, palvelujen markkinoinnissa ja asiakkaiden kiinnostustietojen sekä palveluihin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraamisessa ja siihen liittyvässä asiakaspalvelun kehittämisessä. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

Rekisterin tietosisältö
Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy:lle, on osapuolena toimeksiannossa tai muussa sopimuksessa, hyödyntää edellä mainitun yhtiön palveluita muulla tavalla tai on antanut tietonsa asiakas- tai muissa verkostoitumistilaisuuksissa. Asiakas- ja markkinointirekisterissämme käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteystietoja. Käsittelemme näitä tietoja toiminnanohjausjärjestelmässämme ValueFramessa, joka on Visma Solutionsin tuote, jonka tietoturva on vahvalla tasolla.

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:
Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilön edustama yhtiö, asema yrityksessä, osoitetiedot sekä asiakassuhteeseen ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus, tietojärjestelmät, yhteystietopalveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset sekä Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterit. Lisäksi tietoja tuo aktiivinen uusasiakashankinta, tietojen etsiminen verkostoitumispalveluista, mediasta, julkisista palveluista ja muista yleisistä tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy:n palvelun näin vaatiessa sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakassuhteen päättyessä tai henkilön niin halutessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin pääsy on vain rajatuilla henkilöillä, jotka pääsevät rekisteriin vain omilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietolain 26 §:n mukaisesti, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin tai oikeus pyytää tietojensa poistamiseen ja tulla unohdetuksi. Tarkastus- ja muutospyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

© 2020 Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy